Nenašli ste u nás niektoré produkty? Napíšte nám na info@stomadeus.sk.

Immediate Dentin Sealing (IDS) - ako táto technika prispieva k silnej adhezívnej väzbe vašich protetických prác a znižuje riziko ich prasknutia, či odlepenia.

Immediate Dentin Sealing (IDS)  je koncept, ktorý sa v stomatológii objavil už pred viac ako 18 rokmi, ale jeho plný potenciál a výhody sú stále predmetom diskusií medzi odborníkmi. Hlavným autorom konceptu je svetoznámy dr. Pascal Magne. Tento článok poskytuje prehľad o IDS, jeho výhodách, klinických protokoloch a aplikácii v každodennej praxi stomatológov. Je to postup, ktorý zahŕňa aplikáciu adhezívneho systému na čerstvo preparovaný dentín zuba, na ktorý bude neskôr adhezívne fixovaná protetická práca: inlay, onlay, overlay, korunka, ...

Koncept zdôrazňuje význam okamžitého prekrytia dentínu adhezívom, bezprostredne po jeho preparácii, pred zhotovením odtlačku.

Immediate Dentin Sealing (IDS) - ako táto technika prispieva k silnej adhezívnej väzbe vašich protetických prác-min

 

Medzi hlavné výhody IDS patria:

 

 • Významné zlepšenie sily väzby zub-protetická práca.
 • Prispieva k zníženiu post-preparačnej citlivosti zuba "zapečatením" obnaženého dentínu.
 • Čerstvý dentín je ideálny substrát pre okamžitú aplikáciu adhezíva.
 • Ochrana dentínu voči fyzikálnym, chemickým faktorom, kontamináciou provizórnym cementom (počas obdobia medzi preparáciou a definitívnou fixáciou práce).
 • Zlepšuje sa adhezívna kompatibilita s fixačnými cementami. Predovšetkým pri self etch bondoch, kedy kyslé reziduá vedia interagovať s duálne tuhnúcimi cementami.
 • Pomáha chrániť dentínove tubuly a samotnú zubnú pulpu pred kontamináciou baktériami.
 • Znižuje riziko prasknutia protetickej práce. Zvýšenou väzobnou silou dokáže technika IDS zvýšiť pevnosť aj samotnej protetickej práce, lepšou prepojenosťou zub-protetická práca.
 • Vyrovnáva preparačný povrch a tým zlepšuje presnosť dosadu práce.

 

Postup:

 

 1. Nasadenie kofferdamu: pre zabezpečenie suchého pracovného poľa.
 2. Prebrúsenie dentínu:
 • Guličkovým diamantovým vrtáčikom hrubej zrnistosti (v prípade použitia Total-Etch techniky).
 • Tvrdokovovým vrtáčikom (v prípade Self-Etch techniky).

Vytvorením takýchto mikro-rýh sa významne zväčší povrch.

 1. Etching, priming, bonding - podľa protokolov konkrétneho adhezíva, ktoré nájdete v článku: Rozdelenie bondov a ich použitie v praxi.
 • Plnené adhezíva (napríklad Optibond FL, Clearffil SE bond) sú preferované, pretože vedia byť rádioopakne, vytvoria hrubšiu vrstvu adhezíva na povrchu zuba. Hrubšia vrstva zabezpečí aj lepšiu polymerizáciu (pomer spolymerizovanej vrstvy a inhibičnej vrstvy). Z toho dôvodu vrstvu bondu veľmi nerozfúkavame, aby sme zabezpečili jej dostatočnú hrúbku.
 1. V prípade použitia ne-plnených adhezív, odporúča sa prekryť túto vrstvu ešte kompozitom tekutej konzistencie (flow kompozit). Patria sem napríklad: Single Bond Universal, All-Bond Universal.
 2. Polymerizácia lampou.
 3. Aplikácia glycerínu na povrch a opätovná polymerizácia: spolymerizuje sa tým aj inhibičná vrstva, ktorá prichádzala do kontaktu so vzdušným kyslíkom. Nespolymerizovaná inhibičná vrstva by mohla spôsobiť nepresnosť odtlačku a taktiež znížiť dostatočnú hrúbku vrstvy bondu.
 4. Opätovná preparácia diamantovým zaobleným vrtáčikom/guličkou oblasti skloviny: sklovinové okraje by mali ostať nepokryté adhezívom.
 5. Odtlačok: odporúča sa odtlačok A-silikónom, alebo skenerom. Polyéter by mohol adherovať s povrchom IDS.
 6. Pred fixáciou opieskovanie a vyčistenie povrchu zuba pripraveného konceptom IDS. Pozor na prílišné pieskovanie, kedy hrozí reexpozícia dentínu a taktiež nepresnosť v dosade práce.

 

Tipy priamo od dr. Pascala Magneho:

 • Odporúča predovšetkým bondy 4. generácie - total etch technika a konkrétne pri Total-Etch technika Optibond FL, pri Self-Etch technike odporúča Clearfil SE Bond.
 • Dĺžka leptania dentínu závisí aj od miery sklerotizácie dentínu: sklerotický dentín má viac uzavreté dentínové tubuly a tým pádom je potrebné leptať ho dlhšie 20 - 25 s, kdežto málo sklerotizovaný dentín stačí leptať 10 -  5 s.
 • Pre dostatočnú polymerizáciu potrebujeme aj dostatočnú hrúbku spolymerizovaného adhezíva, minimálne  50 - 60 µm.
 • IDS je výhodné aj pred endodontickým ošetrením, vďaka čomu zabránime kontaminácii dentínových tubulov výplachovými roztokmi a sealerom. Následne sa však po definitívnom endodontickom ošetrení spraví opäť IDS, čiže vzniká "double IDS".
 • Najčastejšie chyby, kedy aj po IDS vzniká postpreparačná citlivosť: prílišné rozfúkanie bondu, používanie neplnených adhezív, pieskovanie s reexpozíciou dentínu.
 • Ak okraj korunky musí skončiť v oblasti dentínu (snažíme sa tomu vyhnúť), je dobré schodík preparácie o čosi viac prehĺbiť, aby sme mali dostatočný priestor pre IDS.

  Autor článku: MDDr. Vladimír Opalka

MDDr.Vladimír Opalka

 

                                                                      Podpis MDDr. Opalka

 

 

                                                                                                 

Potrebujete sa poradiť alebo niečo s nami prekonzultovať? Kontaktujte nás:

Email-min info@stomadeus.sk   

 *Upozorňujeme, že pri používaní postupov uvedených v článku je potrebné riadiť sa podľa vlastného uváženia a spomenuté materiály používať výhradne podľa pokynov výrobcu! V prípade kopírovania článku alebo jeho častí musí byť obsah vždy označený zreteľným URL odkazom na daný článok, alebo odkazom na stránku https://www.stomadeus.sk/. Ďakujeme za pochopenie.