Nenašli ste u nás niektoré produkty? Napíšte nám na info@stomadeus.sk.

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky a záručné podmienky

 

Úvodné ustanovenia

Ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa vzťahujú výhradne na obchodné záväzkové vzťahy podľa zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) medzi spoločnosťou stomaterial s.r.o, so sídlom v S. H. Vajanského 2360/53, Michalovce 07101, IČO: 53964195, DIČ: 2121536494, IČ DPH: SK2121536494, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Košice I, oddiel sro, vložka: 52098/V, (ďalej aj ako „spoločnosť“ alebo „predávajúci“) a zákazníkom. Tel. č. +421 948 615 882. Adresa elektronickej pošty: info@stomadeus.sk.

Spoločnosť je prevádzkovateľom elektronického obchodu (t. j. e-shopu) na internetovej stránke www.stomadeus.sk.

 Konkrétne zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou a zákazníkom sa riadia Obchodným zákonníkom, ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo iných ustanoveniach zmlúv uzavretých medzi spoločnosťou  a zákazníkom uvedené inak. 

Za zákazníka sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok považuje len podnikateľ. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. E-shop z dôvodu svojho úzkoprofilového profesionálneho zamerania nie je určený pre neodborné fyzické osoby – spotrebiteľov. V záujme ochrany zdravia tieto produkty sú určené len pre použitie odborne spôsobilým osobám: zubný lekár, zubný technik.

 I. Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb zákazníkom vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Zákazník zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb, a teda objednávka sa stáva pre zákazníka záväznou, pričom je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa uzatvára kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi zákazníkom a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak (ďalej aj ako „potvrdenie objednávky“).
 4. Zákazníkovi je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s prijatím objednávky e-shopom. Tento e-mail však nemožno považovať za samotné Potvrdenie objednávky.
 5. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
 6. Zvláštne požiadavky zákazníka (napr. týkajúce sa obalu, exspirácie a šarže, spôsobu dodania alebo kvality atď.) je nutné v každej objednávke zvlášť špecifikovať. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť následné zmeny v objednávke.

 II. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

III. Potvrdenie objednávky

 1. Objednávky potvrdzuje spoločnosť samostatným e-mailom nasledujúcim po e-maile o prijatí objednávky. Ak sa tovar expeduje ihneď po obdržaní objednávky, spoločnosť môže namiesto potvrdenia objednávky na objednaný tovar vystaviť priamo faktúru alebo dodací list.
 2. V prípade, že zákazník objednal iný produkt alebo množstvo tovaru ako je uvedené na potvrdení objednávky, faktúre alebo dodacom liste, zákazník je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti čo najskôr, najneskôr však do 2 dní po obdržaní dodávky tovaru. Takúto reklamáciu bude spoločnosť . riešiť dodaním chýbajúceho množstva,  výmenou tovaru podľa požiadavky zákazníka, prípadne uskutočnením iného riešenia podľa dohody so zákazníkom. V prípade oprávnenej reklamácie objednávky uskutočnenej cez e-shop www.stomadeus.sk je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako bola uskutočnená platba.

  IV. Ceny

 1. Ceny uvedené v e-shope www.stomadeus.sk sú záväzné, ak nie je dohodnuté inak a spoločnosť si vyhradzuje právo zmien v priebehu roka.  Ak nie je dohodnuté inak, zákazníkovi sa účtujú ceny platné vo chvíli objednania. Predložením objednávky zákazník súhlasí s výškou  uvedených cien.  Ak nie je dohodnuté inak, ceny zahrňujú daň z pridanej hodnoty vo výške danej zákonom, prípadnú spotrebnú daň a ďalšie nevyhnutné náklady spojené  s dovozom tovaru vrátane cla pri dovoze z krajín mimo Európskej únie. V cenách nie je zahrnuté balné a dopravné na miesto určenia zákazníkom v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré je účtované samostatne podľa výšky skutočných nákladov. Spoločnosť si však vyhradzuje právo balné a dopravné neúčtovať.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo navrhnúť zákazníkovi zľavu z ceny. V prípade poskytovania zliav nie je možné tieto zľavy kumulovať bez výslovného súhlasu spoločnosti.
 3. Pri pozáručnom servise účtuje spoločnosť okrem hodinovej sadzby aj dopravu na miesto určenia, pričom náhradné diely sa účtujú zvlášť.
 4. Ak sa na dovoz objednaného tovaru vzťahujú colné kvóty, položková cena uvedená v potvrdení objednávky platí iba  v prípade uplatnenia  colnej sadzby  v rámci preferenčnej colnej kvóty  za príslušný rok v okamihu prepustenia tovaru do príslušného colného režimu v tuzemsku, v zmysle colného sadzobníka Európskej únie. Spoločnosť si preto  vyhradzuje právo v prípade prekročenia preferenčnej colnej kvóty, zákazníkovi doúčtovať k cene rozdiel na dovoznom cle.

 V. Dodanie

 1. Dodanie objednaného tovaru sa realizuje štandardne prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom iného zmluvného prepravcu (kuriéra) spoločnosti. Náklady, ktoré spoločnosti vzniknú na základe mimoriadnych požiadaviek zákazníka ohľadom balenia, označenia alebo spôsobu odoslania a dodania sa účtujú zvlášť. Ak spoločnosti pri plnení záväzku voči zákazníkovi bránia okolnosti, ktoré v zmysle § 374 Obchodného zákonníka vylučujú zodpovednosť za neplnenie záväzku, dodacia lehota sa predĺži v primeranom rozsahu. Ak okolnosti  vylučujúce zodpovednosť  spoločnosti zabránia v dodaní tovaru alebo služby, je spoločnosť od tohto záväzku oslobodená.
 2. V prípade osobného odberu tovaru v sklade spoločnosti si spoločnosť vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi manipulačnú prirážku a doprava prebehne na vlastné riziko zákazníka; odovzdaniu tovaru zákazníkovi pri osobnom odbere je možné zabrániť, ak by sa tým porušili všeobecne záväzné predpisy o preprave nebezpečných vecí.
 3. Pri doprave, ktorú zabezpečuje Slovenská pošta alebo zmluvný prepravca (kuriér) spoločnosti, prechádza odovzdaním tovaru na prepravu riziko škody na tovare na prepravcu a zákazník preberá riziko škody na tovare až odovzdaním na mieste určenia.
 4. V prípade dodávky vo vratnom obale nebude záloha poskytnutá spoločnosti zákazníkovi vrátená, ak obal nie je vrátený v poriadku alebo je vrátený neskôr ako po 8 mesiacoch od dátumu dodania tovaru. Nevrátený alebo poškodený vratný obal sa môže zákazníkovi účtovať v plnej výške.
 5. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 6. V prípade ak časť položiek objednávky nie je skladom, predávajúci si vyhradzuje právo na viacnásobné účtovanie prepravných nákladov, v prípade rozdelenia objednávky na produkty zaslané v rôznych časových intervaloch, podľa dostupnosti tovaru na sklade. Presné podmienky môžu byť stanovená na základe dohody s kupujúcim.

 VI. Výhrada vlastníctva

 1. Všetok dodaný tovar zostáva vo vlastníctve spoločnosti až do úplného uhradenia kúpnej ceny za dodaný tovar zákazníkom.
 2. Zákazník je povinný spoločnosť okamžite oboznámiť o každom ohrození jej práv voči tovaru, ktorý zostáva v jej vlastníctve, predovšetkým o zriadení zadržovacieho práva a iných druhoch obmedzení práv. Ak si zákazník nesplní svoje záväzky v plnom rozsahu, zaväzuje sa zaplatiť spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 15 % z nezaplatenej faktúry. Zaplatenie zmluvnej pokuty v žiadnom prípade nelimituje právo spoločnosti na náhradu spôsobenej škody.

VII. Servis a poradenstvo

 1. Spoločnosť poskytuje zákazníkom podľa svojich najlepších znalostí užívateľsko-technické rady v rámci daných možností a podľa informácií a školení poskytnutých výrobcom. Pri nesprávnej manipulácii s tovarom alebo pri jeho nesprávnom používaní nenesie spoločnosť žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodu.

VIII. Platobné podmienky

 1. Faktúra (daňový doklad) má náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra je splatná bez akýchkoľvek zrážok do 14 kalendárnych dní od dátumu odoslania faktúry, ak nie je dohodnuté inak. Za dátum zdaniteľného plnenia sa považuje deň, keď bol tovar dodaný zákazníkovi.
 2. Platobná povinnosť zákazníka je splnená až vtedy, keď sa fakturovaná čiastka v plnej výške pripíše na bankový účet spoločnosti.
 3. Úrok z omeškania pri neskorej platbe zákazníka je  0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za  každý deň omeškania. V prípade omeškania úhrady ceny dlhšieho ako 60 dní od dátumu splatnosti faktúry sa zákazník zaväzuje zaplatiť spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške  15 %  z každej nezaplatenej faktúry. Zaplatenie zmluvnej pokuty v žiadnom prípade nelimituje právo spoločnosti na náhradu spôsobenej škody.
 4. V prípade omeškania  úhrady ceny si spoločnosť vyhradzuje právo pozdržať alebo zrušiť rozpracované objednávky zákazníka až do úplného zaplatenia ceny.
 5. Pri uzatváraní prvého zmluvného vzťahu s novým zákazníkom si spoločnosť vyhradzuje právo žiadať úhradu ceny od zákazníka vopred. Platbu vopred môže tiež spoločnosť požadovať v prípade, že dôjde u zákazníka k omeškaniu úhrady ceny, alebo vzniknú dôvodné pochybnosti o platobnej schopnosti zákazníka. V týchto prípadoch si spoločnosť vyhradzuje právo viazať ďalšie dodávky tovaru na poskytnutie adekvátnej  zábezpeky.
 6. Zákazník môže zrušiť ešte nesplnenú objednávku písomným oznámením spoločnosti a zaplatením odstupného vo výške 10 %  z ceny neodobraného tovaru. Upozorňujeme, že objednávky na produkty zhotovené na zákazku (na mieru) nie je možné zrušiť.
 7. V prípade, že u zákazníka nastane zmena z neplatcu na platcu dane z pridanej hodnoty, je jeho povinnosťou o tejto zmene spoločnosť informovať najneskôr so zaslaním prvej objednávky po tejto zmene.
 8. V prípade, že zákazník tovar objednáva cez e-shop www.stomadeus.sk je platba možná bankovým prevodom. V prípade ďalších možných platobných riešení budú zákazníkovi tieto poskytnuté v procese objednávania.

 IX. Záručné podmienky všeobecné

 1. Pri stomatologických materiáloch a liečivách  so stanovenou dobou exspirácie sa spoločnosť zaväzuje dodať tovar s exspiráciou minimálne 6 mesiacov od dodania tovaru. Materiály a liečivá s exspiráciou kratšou ako 6 mesiacov je možné dodať so zľavou z ceny v závislosti od dĺžky exspirácie a vždy len so súhlasom zákazníka v zmysle čl. III bod 2. Pri výrobkoch s dobou exspirácie kratšou ako jeden rok od výroby oznámi spoločnosť dobu exspirácie pre konkrétne dodávanú šaržu na požiadanie zákazníka.
 2. Na prístoje a zubotechnické zariadenia sa vzťahuje záručná doba uvedená na faktúre alebo v inštalačnom protokole.
 3. Na ostatný tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle exspirácie, ak tovar exspiráciu uvedenú nemá, tak sa poskytuje záručná doba zhodná so záručnou dobou výrobcu alebo distribútora produktu.
 4. Bližšie informácie k záručným podmienkam je možné nájsť v bode XII. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 X. Reklamácie

 1. Reklamáciu na chyby dodania tovaru a na zjavné závady tovaru si musí zákazník uplatniť do 7 dní od dátumu prevzatia tovaru cez email spoločnosti alebo písomne. Ak nie je dohodnuté inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka. Prístroje je možné reklamovať v priebehu záručnej doby, ktorá je uvedená na faktúre alebo v inštalačnom protokole.
 2. Reklamovaný tovar zaslaný bez predchádzajúceho rokovania alebo sprievodného listu  sa nebude brať do úvahy. Tovar môže zákazník vrátiť len s písomným súhlasom spoločnosti (postačuje aj email). V prípade poškodenia obalu nie je zákazník povinný tovar od prepravcu prebrať. Ak tak urobí, musí všetky reklamácie na obal zaznamenať  do dodacieho listu a kontaktovať spoločnosť na tel. č. +421 948 615 882 alebo emailom na info@stomadeus.sk. Reklamácia sa následne uplatní u prepravcu. Ak tak zákazník neurobí, spoločnosť nenesie zodpovednosť za závady obalu ani obsahu zásielky. Neskoršie reklamácie sa nebudú brať do úvahy. V prípade neoprávnenej reklamácie si spoločnosť vyhradzuje právo požadovať úhradu preukázateľných nákladov, ktoré spoločnosti v súvislosti s reklamáciou vznikli a zákazník sa zaväzuje tieto náklady uhradiť.

XI. Účinnosť

 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok. Každá takáto zmena  bude zverejnená na www.stomadeus.sk alebo zaslaná  zákazníkovi na požiadanie. Predložením objednávky/odsúhlasením ponuky zákazník potvrdzuje, že súhlasí  s aktuálnym znením  Všeobecných obchodných podmienok. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.11.2021 a nahrádzajú všeobecné obchodné podmienky platné a účinné do tohto dátumu.

 XII. Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

XIII. Záručné podmienky - špecifiká

Záručná doba

 1. Spoločnosť sa riadi Obchodným zákonníkom z dôvodu poskytovania tovaru výlučne podnikateľským subjektom.
 2. Na väčšinu zakúpeného tovaru a prístrojov sa vzťahuje minimálna záruka 6 mesiacov, ak nie je uvedené inak vo faktúre, v návode na použitie alebo v Protokole o odovzdaní a funkčnej spôsobilosti zdravotníckej techniky.
 3. Záručná doba je poskytovaná podľa individuálnych záručných podmienok výrobcu produktu a začína plynúť dňom zakúpenia tovaru uvedeného na faktúre.
 4. Tovar reklamovaný v záručnej dobe sa zasiela na posúdenie k výrobcovi.
 5. Na prístroje a zariadenia sa vzťahuje záruka 12 mesiacov a na batérie 6 mesiacov od dátumu zakúpenia / inštalácie, ak nie je uvedené inak vo faktúre, v návode na použitie alebo v Protokole o odovzdaní a funkčnej spôsobilosti zdravotníckej techniky.

 

Prístroje

 1. Prístroje zaslané na záručnú reklamáciu je nutné dodať s kompletným príslušenstvom, ak je možné v originálnom balení. Prístroje/nástroje zaslané na reklamáciu/opravu musia byť čisté, ak je možné aj vysterilizované. K tovaru / prístroju priložte sprievodný list s podrobným popisom problému a uvedeným dátumom zakúpenia (poprípade kópiou faktúry). Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady. Na všetky druhy batérií v prístrojoch sa vzťahuje max. 6 mesačná záruka. Záruka sa nevzťahuje na manuálne poškodenie tovaru alebo na poškodenie pri neodbornom používaní v súlade s podmienkami uvedenými v návode na použitie. Záruka zaniká aj v prípade neodborného zásahu do prístroja neautorizovanou osobou. Dobu vybavenia reklamácie nie je možné presne stanoviť u jednotlivých produktov, keďže závisí od individuálnych podmienok každého výrobcu, dostupnosti náhradných dielov a mnohých ďalších faktorov. Nemala by však presiahnuť obdobie 90 dní. Nový/opravený prístroj/tovar v rámci záruky bude zákazníkovi vrátený prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou na náklady spoločnosti.

Spotrebný materiál

 1. Pri reklamácii je materiál potrebné reklamovať ihneď po zistení problému buď na pobočke spoločnosti (reklamované balenie musí obsahovať väčšinu originálneho materiálu). Ak je možné, reklamovaný materiál vráťte v originálnom balení, s priloženým sprievodným listom s podrobným popisom problému a uvedeným dátumom zakúpenia (poprípade kópiou faktúry). Pri reklamácii materiálu, ako napr. odtlačkovej hmoty, priložte k reklamácii aj vzorku problematického odtlačku, poprípade fotografiu nevydarenej práce, na posúdenie výrobcovi. Záruka sa nevzťahuje naproblémy spôsobené neodborným zaobchádzaním alebo skladovaním materiálu v súlade s podmienkami uvedenými v návode na obsluhu (napr.: nedostatočné uzatvorenie ochranného obalu/vrchnáčika, skladovanie pri príliš vysokej/nízkej teplote....). O uznaní/neuznaní oprávnenosti reklamácie bude zákazník informovaný spoločnosťou. Po uznaní oprávnenosti reklamácie výrobcom bude zákazníkovi následne materiál vymenený za nový, buď zo skladových zásob spoločnosti alebo po jeho obdržaní od výrobcu. Doba vybavenia reklamácie závisí od individuálnych podmienok výrobcu, skladových zásob a iných faktorov. Nemala by však presiahnuť obdobie 90 dní. V prípade presiahnutia tohto reklamačného obdobia, bude reklamácia individuálne riešená so zákazníkom.

Nástroje 

 1. Pri reklamácii nástrojov a iných sterilizovateľných pomôcok je potrebné doručiť nástroje čisté (ak je možné vysterilizované v sterilizačnom zariadení), ak je možné v originálnom balení, s priloženým sprievodným listom s podrobným popisom problému a uvedeným dátumom zakúpenia (poprípade kópiou faktúry). Záruka sa nevzťahuje na manuálne poškodenie a poškodenie pri neodbornom používaní v súlade s podmienkami uvedenými v návode na použitie. O uznaní/neuznaní oprávnenosti reklamácie bude zákazník informovaný prostredníctvom spoločnosti. Po uznaní oprávnenosti reklamácie výrobcom bude zákazníkovi následne tovar vymenený za nový, buď zo skladových zásob spoločnosti alebo po jeho obdržaní od výrobcu. Doba vybavenia reklamácie závisí od individuálnych podmienok dodávateľa, skladových zásob a iných faktorov. Nemala by však presiahnuť obdobie 90 dní. V prípade presiahnutia tohto reklamačného obdobia, bude reklamácia individuálne riešená so zákazníkom.

Návod na použitie

 1. Návod na použitie je dodaný zákazníkovi ku každej položke jednotlivo (prístroje, spotrebný materiál, nástroje) v slovenskom jazyku. V prípade ak Vám návod na použitie v slovenskom jazyku pri objednávke chýba, alebo je poškodený, zákazník bezodkladne kontaktuje, dodávateľa a informuje ho o tom. Chýbajúci návod na použitie v slovenskom jazyku, môže byť spôsobený treťou stranou (zmluvným prepravcom). V prípade ak nastane takáto situácia, bude zákazníkovi bezodkladne po obdržaní informácie o chýbajúcom, alebo poškodenom návode na použitie tento návod dodaný elektronicky. Spoločnosť stomaterial, s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym použitím poskytovaných produktov z dôvodu nedodania návodu na použitie v slovenskom jazyku. 

Reklamácia opravy

 1. Problém s prístrojom vráteným z opravy je potrebné nahlásiť ihneď po zistení, buď u servisného technika alebo e-mailom spoločnosti.
 2. Na opravený prístroj sa vzťahuje 6 mesačná záručná doba: 3 mesiace na vykonanú prácu a 6 mesiacov na použité náhradné diely. Záruka sa vzťahuje len pri vyskytnutí rovnakého problému ako bol pri predchádzajúcej oprave a pri výmene tých istých náhradných dielov. Záruka sa nevzťahuje na opätovnú opravu prístroja pri riešení iného problému ako bol fakturovaný; opätovnú opravu prístroja pri výmene iných náhradných dielov ako boli fakturované; pri opätovnom výskyte rovnakého problému ako bol fakturovaný ale pri výmene iných náhradných dielov ako boli fakturované, bude zákazníkovi fakturovaná len cena náhradných dielov bez ceny za prácu. Doba vybavenia reklamácie závisí od dostupnosti náhradných dielov. 

Oprava prístrojov po záruke

 1. Pri probléme s prístrojom kontaktujte servisného technika, ktorý Vám navrhne riešenie problému (poradí ako problém vyriešiť alebo či je potrebné zaslať prístroj na pobočku spoločnosti na opravu).

XIII. Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 XIV. Záverečné ustanovenie

 1. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou a zákazníkom a platia v plnom rozsahu, ak nebolo zmluvne dohodnuté inak. Akékoľvek iné podmienky platia iba vtedy, ak ich spoločnosť písomne potvrdila. V sporných prípadoch sa postupuje podľa ustanovení zmluvy, Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich predpisov.